Základní kurzy PDF Tisk

 

Základní kurzy 


Od 1.7.2001 platí v systému ČSSP nové TPG 927 05, kurzy pro svařování a lepení plastů, podle kterého jsou všechny kurzy vedeny jako kurzy základní (zaškolovací kurzy, jako např. D-U/7, D-U/4 aj. se již podle TPG neprovádějí).

Periodické zkoušky všech typů kurzů budou prováděny formou přezkoušení s vydáním nového dokladu.

Na každý kurz svařování plastů včetně přezkoušení je nutno přinést 1 ks fotografie (jako na OP) pro vystavení nového dokladu.

Specializovaný kurz - PLYN


Podle TPG 927 04 se provádí s platností od 1.1.2001 přípravné kurzy s novou zkouškou C-U/P s různým tzv. oprávněním:

a) C-U/P e (oprávnění na svařování metodou elektro)
b) C-U/P t (oprávnění na svařování metodou na tupo)
c) C-U/P o (oprávnění na svařování bez omezení průměru)
d) C-U/P e,t,o (oprávnění na a-c)

Svářeči bude vydán doklad odborné kvalifikace svářeče plynovodů z plastů, který postupně nahrazuje stávající kvalifikaci zákl. kurzu pro rozvody plynu (Kurz č. 1)
Tyto specializované kurzy pro svařování trubek a tvarovek z PE metodami na tupo a elektrotvarovkami pro vydání Osvědčení odborné kvalifikace svářeče plynovodů z PE mají pro absolvování podmínku platného kurzu č.1 + půlroční praxi. Pro zkoušky C-U/P nutno donést potvrzení zaměstnavatele o minimálně šestiměsíční praxi svařování plastů v rámci platného svářečského oprávnění.

Certifikace svářečů plastů podle ČSN EN 13 067

Postup při certifikaci svářečů plastů 

 • Certifikace svářečů plastů se provádí podle ČSN EN 13 067 Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - svařování spojů z termoplastů.
 • O certifikát může požádat žadatel, který splnil požadavky uvedené v kapitole 4 ČSN EN 13 067.
 • Podmínky pro ukončení teoretického a praktického vzdělávacího kurzu jsou uvedeny v čl. 5 TPG 927 05 „Kurzy pro svařování a lepení plastů“
 • V případě absolvování jiného školení, než je předepsáno v TPG 927 05, musí žadatel složit zkoušku podle předpisů certifikačního orgánu.

Postup vydání certifikátu pro svářeče plastů 

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle ČSN EN 13 067 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče plastů
  Pozn: Žádost je k dispozici také ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval základní kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • zkoušku vykoná svářeč, kterému dosud nebyl vydán certifikát podle ČSN EN 13067, nebo který nepožádal u certifikačního orgánu o prodloužení platnosti certifikátu před jeho ukončením.
 • závěrečná zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067 se zásadami, které jsou předepsány pro vykonání zkoušky certifikačním orgánem. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • v případě, že žadatel při vykonávání závěrečné zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat, při respektování  kapitoly 12 ČSN EN 13067.
 • podklady pro vydání Certifikátu pro svářeče plastů jsou předány posuzovací komisi, která rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a doporučí vedoucímu certifikačního orgánu, zda je možné vydat Certifikát pro svářeče plastů.
  Podklady pro vydání Certifikátu jsou:
  – Protokoly o zkoušce svářeče plastů
  – Potvrzení o splnění požadavků uvedených v čl. 4 ČSN EN 13067
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát svářeče plastů a Osvědčení o certifikátu způsobilosti svářeče plastů.
 • Doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána na Osvědčení o certifikátu způsobilosti vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Postup prodloužení platnosti Certifikátu svářeče plastů 

 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle ČSN EN 13 067 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče plastů.  
 • prodloužení platnosti certifikátu je možné pouze jednou, při splnění požadavků uvedených v kapitole 13 ČSN EN 13067.
  Pozn: Žádost je k dispozici také ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval základní a doškolovací kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu doloží splnění požadavků uvedených v čl. 13.1 a 13.2 ČSN EN 13067.
 • podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu pro svářeče plastů jsou předány posuzovací komisi, která rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a doporučí vedoucímu certifikačního orgánu, zda je možné prodloužit platnost Certifikátu svářeče plastů.
 • v případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, prodlouží certifikační orgán žadateli platnost certifikátu a Osvědčení o certifikátu způsobilosti.
 • doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána na certifikačním průkazu vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Certifikace svářečů plynovodů z plastů podle TPG 927 04

Postup vydání certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů 

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle TPG 927 04 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče plynovodů z plastů
 • Pozn: Žádost je k dispozici také ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval přípravný kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • První zkoušku vykoná svářeč, kterému dosud nebyl vydán platný doklad podle TPG 927 04, nebo který nepožádal u certifikačního orgánu o prodloužení jeho platnosti nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.
 • První zkouška probíhá v souladu s čl. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • V případě, že žadatel při vykonávání první zkoušky neuspěl může první zkoušku opakovat pouze za podmínek uvedených v čl. 4.1.8 a 4.3.9 TPG 927 04 .V ostatních případech vykonává první zkoušku znovu.

Podklady pro vydání Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát pro svářeče plynovodů z plastů.

Podklady pro vydání certifikátu jsou:

l) v případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
m) v případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.


Postup prodloužení platnosti Certifikátu svářeče plynovodů z plastů

 • Žadatelé o prodloužení certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle TPG 927 04 o vydání nebo prodloužení certifikátu svářeče plynovodů z plastů
  Pozn: Žádost je k dispozici také ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval přípravný kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • Periodickou zkoušku vykoná svářeč, který má doklad vydaný po první nebo schvalovací zkoušce podle TPG 927 04 a požádal písemně certifikační orgán nejpozději do uplynutí doby platnosti této zkoušky.
 • Schvalovací zkoušku vykoná svářeč, který má doklad vydaný po periodické zkoušce podle TPG 927 04 a požádal písemně certifikační orgán nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.
 • Periodická a schvalovací zkouška probíhá v souladu s čl. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.5 TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • v případě, že žadatel při vykonávání periodické nebo schvalovací zkoušky neuspěl může zkoušku opakovat za podmínek uvedených v čl. 4.3.9 TPG 927 04.
 • Podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů.
 • Podklady pro prodloužení certifikátu jsou:
  - Protokol o zkoušce svářeče plynovodů z plastů podle TPG 927 04
  - Doklad podle čl. 4.5.4 TPG 927 04
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu prodlouží v případě periodické zkoušky certifikační orgán žadateli platnost certifikátu a prodloužení platnosti zaznamená v Osvědčení o certifikátu způsobilosti svářeče plastů.
 • V případě schvalovací zkoušky vydá certifikační orgán nový certifikát a jeho vydání zaznamená v certifikačním průkazu.
 • Doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána v Osvědčení o certifikátu způsobilosti vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.